SCPL maksudnya adalah Learning Outcome (LO).
No Kode Mata Kuliah Learning Outcome
Mata kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK)
1 UNIVUM6001 Pendidikan Agama Islam Module Handbook SCPL 1
2 UNIVUM6002 Pendidikan Agama Protestan Module Handbook SCPL 1
3 UNIVUM6003 Pendidikan Agama Katholik Module Handbook SCPL 1
4 UNIVUM6004 Pendidikan Agama Hindu Module Handbook SCPL 1
5 UNIVUM6005 Pendidikan Agama Budha Module Handbook SCPL 1
6 UNIVUM6006 Pendidikan Agama Konghuchu Module Handbook SCPL 1
7 UNIVUM6007 Pendidikan Pancasila Module Handbook SCPL 1
8 UNIVUM6014 Pendidikan Kepercayaan Module Handbook SCPL 1
9 UNIVUM6008 Pendidikan Kewarganegaraan Module Handbook SCPL 1
10 UNIVUM6009 Pendidikan Bahasa Indonesia Module Handbook SCPL 1
11 UNIVUM6010 Manajemen Inovasi Module Handbook SCPL 1
Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK)
12 FMIAUM6001 Dasar-Dasar Sains Module Handbook SCPL 2
13 NMATUM6001 Pengantar Aljabar Module Handbook SCPL 2
14 NMATUM6002 Trigonometri Module Handbook SCPL 2
15 NMATUM6003 Pengantar Geometri Module Handbook SCPL 2
16 NMATUM6004 Landasan Matematika Module Handbook SCPL 2
17 NMATUM6005 Dasar-Dasar Pemrograman Komputer Module Handbook SCPL 5
18 NMATUM6006 Metode Statistis Module Handbook SCPL 4
19 NMATUM6007 Geometri Analitik Module Handbook SCPL 2
20 NMATUM6008 Kalkulus Module Handbook SCPL 2
21 NMATUM6009 Aljabar Linear Elementer Module Handbook SCPL 2
22 NMATUM6010 Teori Bilangan Module Handbook SCPL 2
23 NMATUM6011 Matematika Diskrit Module Handbook SCPL 2
24 NMATUM6012 Teori Graph Module Handbook SCPL 2
25 NMATUM6013 Kalkulus Lanjut Module Handbook SCPL 3
26 NMATUM6014 Kalkulus Peubah Banyak Module Handbook SCPL 2
27 NMATUM6015 Pengantar Teori Peluang Module Handbook SCPL 4
28 NMATUM6016 Pengantar Teori Barisan Module Handbook SCPL 2
29 NMATUM6017 Pengantar Grup Module Handbook SCPL 2
30 NMATUM6018 Riset Operasi Module Handbook SCPL 3
31 NMATUM6019 Fungsi Kompleks Module Handbook SCPL 2
32 NMATUM6020 Pengantar Teori Ruang Metrik Module Handbook SCPL 2
33 NMATUM6021 Persamaan Diferensial Biasa Module Handbook SCPL 3
34 NMATUM6022 Pengantar Gelanggang Module Handbook SCPL 2
35 NMATUM6023 Pengantar Statistika Matematis Module Handbook SCPL 4
36 NMATUM6024 Pemrograman Komputer Module Handbook SCPL 5
37 NMATUM6025 Kewirausahaan Module Handbook SCPL 3
38 NMATUM6026 Penelitian Matematika Module Handbook SCPL 2
39 NMATUM6048 Pengantar Pemodelan Matematik Module Handbook SCPL 2
40 NMATUM6059 Analisis Deret Waktu Module Handbook SCPL 4
41 NMATUM6027 Metode Numerik Module Handbook SCPL 5
42 NMATUM6028 Seminar Proposal Skripsi Module Handbook SCPL 2
43 NMATUM6100 Skripsi Module Handbook SCPL 2
44 UPKLUM6090 Praktik Kerja Lapangan Module Handbook SCPL 1, SCPL 3, SCPL 4, SCPL 5
45 UKKNUM6090 Kuliah Kerja Nyata Module Handbook SCPL 1
Mata kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD)
Konsentrasi Aljabar
46 NMATUM6029 Aljabar Linear Module Handbook SCPL 3
47 NMATUM6030 Pengantar Aljabar Komputer Module Handbook SCPL 3
48 NMATUM6031 Pengantar Teori Grup Module Handbook SCPL 3
49 NMATUM6032 Matriks Atas Gelanggang Module Handbook SCPL 3
50 NMATUM6033 Pengantar Katagori dan Fungtor Module Handbook SCPL 3
51 NMATUM6034 Kriptografi Module Handbook SCPL 3
52 NMATUM6035 Pengantar Logika Fuzzy Module Handbook SCPL 3
53 NMATUM6036 Pengantar Teori Gelanggang Module Handbook SCPL 3
54 NMATUM6037 Pengantar Teori Modul Module Handbook SCPL 3
55 NMATUM6038 Teori Operator Module Handbook SCPL 3
Konsentrasi Analisis
56 NMATUM6039 Pengantar Teori Ukuran Module Handbook SCPL 3
57 NMATUM6040 Pengantar Analisis Fungsional Module Handbook SCPL 3
58 NMATUM6041 Pengantar Teori Integral Module Handbook SCPL 3
59 NMATUM6042 Ruang Metrik Module Handbook SCPL 3
60 NMATUM6043 Analisis Harmonik Module Handbook SCPL 3
61 NMATUM6044 Pengantar Topologi Module Handbook SCPL 2
62 NMATUM6045 Analisis Fourier Module Handbook SCPL 3
63 NMATUM6046 Kalkulus Vektor Module Handbook SCPL 3
64 NMATUM6047 Teori Wavelet Module Handbook SCPL 3
Konsentrasi Terapan
65 NMATUM6049 Penerapan Teori Graph Module Handbook SCPL 3
66 NMATUM6050 Pengantar Kombinatorika Module Handbook SCPL 2
67 NMATUM6051 Persamaan Diferensial Parsial Module Handbook SCPL 3
68 NMATUM6052 Pengantar Teori Pengkodean Module Handbook SCPL 3
69 NMATUM6053 Pemfaktoran Graph Module Handbook SCPL 3
70 NMATUM6054 Pengantar Sistem Dinamik Module Handbook SCPL 3
71 NMATUM6055 Analisis Numerik Module Handbook SCPL 2
72 NMATUM6056 Optimasi Module Handbook SCPL 3
73 NMATUM6057 Persamaan Diferensial Parsial Lanjut Module Handbook SCPL 3
74 NMATUM6058 Metode Numerik untuk Persamaan Diferensial Parsial Module Handbook SCPL 5
Konsentrasi Analisis Statistik
75 NMATUM6060 Aktuaria Module Handbook SCPL 4
76 NMATUM6061 Analisis Regresi Module Handbook SCPL 4
77 NMATUM6062 Analisis Statistik Multivariat Module Handbook SCPL 4
78 NMATUM6063 Teori Antrian Module Handbook SCPL 4
79 NMATUM6064 Pengantar Ekonometrika Module Handbook SCPL 4
80 NMATUM6065 Rancangan Percobaan Module Handbook SCPL 3
81 NMATUM6066 Pengendalian Kualitas Statistik Module Handbook SCPL 4
82 NMATUM6067 Pengantar Proses Stokastik Module Handbook SCPL 4
83 NMATUM6068 Inferensi Bayes Module Handbook SCPL 4
Konsentrasi Perekayasa Perangkat Lunak
84 NMATUM6069 Pemrograman Web Module Handbook SCPL 5
85 NMATUM6070 Kecerdasan Buatan Module Handbook SCPL 5
86 NMATUM6071 Basis Data Module Handbook SCPL 5
87 NMATUM6072 Struktur Data Module Handbook SCPL 5
88 NMATUM6073 Pemrograman Berorientasi Objek Module Handbook SCPL 5
89 NMATUM6074 Desain dan Analisis Sistem Informasi Module Handbook SCPL 5
90 NMATUM6075 Pengolahan Citra Digital Module Handbook SCPL 5
91 NMATUM6076 Pemrograman Perangkat Bergerak Module Handbook SCPL 5
92 NMATUM6077 Pemrograman Web Lanjut Module Handbook SCPL 5
en_USEnglish